Oudflections

Featuring the oud artistry of legendary oud master John Berberian and innovative next generation oud talent Antranig Kzirian, this will be a unique concert of art music, classical compositions, stories… Continue reading Oudflections

WINE TOUR

Cropped shot of three young women toasting during a tasting on a wine farm

WINE  TOUR  MAY 28TH 9:00AM-6:00PM PLEASE JOIN US TO ENJOY AN EXCITING DAY OF WINE TOUR WITH BREATHAKING VIEWS OF 4 STUNNING VINEYARDS. $130 PER PERSON WITH ONE TASTING AND… Continue reading WINE TOUR

WINE FESTIVAL

Cropped shot of three young women toasting during a tasting on a wine farm

13TH ANNUAL WINE FESTIVAL APRIL 30TH 8:30AM-7:30PM PLEASE JOIN US TO ENJOY AN EXCITING DAY OF WINE, FOOD, ENTERTAINMENT AND BREATHAKING VIEWS OF 8-10 STUNNING VINEYARDS.  (ALL INCLUSIVE, AROUND TRIP… Continue reading WINE FESTIVAL

AESA-ի 2 2-րդ ամենամյա գիտական օլիմպիադա

Ամենամյա գիտական օլիմպիադայի մրցույթ հայ աշակերտների միջև. Օլիմպիադան նախատեսում է միջդպրոցական ակադեմիական մրցույթ ֆիզիկայի, բնական, սոցիալական գիտությունների, ճարտարագիտության և քիմիայի ոլորտներում երկու դասարանների համար՝ հիմնական դպրոց (6-8-րդ դասարաններ) և ավագ… Continue reading AESA-ի 2 2-րդ ամենամյա գիտական օլիմպիադա