#theatre
Jun
1
Sat
T.U. Studios
08:00 pm
Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150 ամյակի առթիվ Հայ Թատրոնի Ընկերությունը ներկայացնելու է երեք հայտագիր, երկու�
Թումանյան 150 ամյակ Հայտագիր 1 Հեքիաթներ
#theatre
Jun
7
Fri
T.U. Studios
08:00 pm
Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150 ամյակի առթիվ Հայ Թատրոնի Ընկերությունը ներկայացնելու է երեք հայտագիր, երկու�
Թումանյան 150-ամյակ, Հայտագիր 1 Հեքիաթներ
#theatre
Jun
8
Sat
T.U. Studios
08:00 pm
Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150 ամյակի առթիվ Հայ Թատրոնի Ընկերությունը ներկայացնելու է երեք հայտագիր, երկու�
Թումանյան 150-ամյակ Հայտագիր 1 Հեքիաթներ
#theatre
Jun
9
Sun
T.U. Studios
03:00 pm
Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150 ամյակի առթիվ Հայ Թատրոնի Ընկերությունը ներկայացնելու է երեք հայտագիր, երկու�
Թումանյան 150-ամյակ Հայտաիր 1 Հեքիաթներ
#theatre
Jun
16
Sun
T.U. Studios
07:00 pm
Gna Meri, Ari Sirem, a comedy-drama in Armenian. (See below for details in English). ՏԱՐՈՆԸ, որ վաղուց այրի էր մնացել, ցանկանում է այլևս մենակ չապրե�
Գնա մեռի, արի սիրեմ ԲԱՑՄԱՆ ներկայացում
#theatre
Jun
21
Fri
T.U. Studios
08:00 pm
Gna Meri, Ari Sirem, a comedy-drama in Armenian. (See below for details in English). ՏԱՐՈՆԸ, որ վաղուց այրի էր մնացել, ցանկանում է այլևս մենակ չապրե�
Գնա մեռի, արի սիրեմ
#theatre
Jun
23
Sun
T.U. Studios
07:00 pm
Gna Meri, Ari Sirem, a comedy-drama in Armenian. (See below for details in English). ՏԱՐՈՆԸ, որ վաղուց այրի էր մնացել, ցանկանում է այլևս մենակ չապրե�
Գնա մեռի, արի սիրեմ
#theatre
Jun
27
Thu
Burbank Adult School
06:30 pm
In what could be the most enlightening 2 hours you’ve ever spent, this class will show you how you can actually begin using your speaking voice for commercials, films, videos, and more. Most people
Voice-Over Class
#theatre
Aug
21
Wed
Beverly O'Neill Theater
08:00 pm
Khorenatsi Medal – the highest Armenian Cultural Award presented by the Armenian President on behalf of the country, 2005 “Humane, funny, and touching…” – The Independent, London Aram Tomas
'Beast On The Moon' at International City Theatre in Long Beach
Tile
  • Posterboard
  • Tile
  • Stream
  • Agenda
  • Month
  • Week
0 Submit Event

Submit Event to ArmenCal.com

×
Subscribe
Categories
Location
Categories
Location
Թումանյան 150 ամյակ Հայտագիր 1 Հեքիաթներ @ T.U. Studios
08:00 pm
Jun
1
Sat
Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150 ամյակի առթիվ Հայ Թատրոնի Ընկերությունը ներկայացնելու է երեք հայտագիր, երկու
Թումանյան 150-ամյակ, Հայտագիր 1 Հեքիաթներ @ T.U. Studios
08:00 pm
Jun
7
Fri
Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150 ամյակի առթիվ Հայ Թատրոնի Ընկերությունը ներկայացնելու է երեք հայտագիր, երկու
Թումանյան 150-ամյակ Հայտագիր 1 Հեքիաթներ @ T.U. Studios
08:00 pm
Jun
8
Sat
Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150 ամյակի առթիվ Հայ Թատրոնի Ընկերությունը ներկայացնելու է երեք հայտագիր, երկու
Թումանյան 150-ամյակ Հայտաիր 1 Հեքիաթներ @ T.U. Studios
03:00 pm
Jun
9
Sun
Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150 ամյակի առթիվ Հայ Թատրոնի Ընկերությունը ներկայացնելու է երեք հայտագիր, երկու
Գնա մեռի, արի սիրեմ ԲԱՑՄԱՆ ներկայացում @ T.U. Studios
07:00 pm
Jun
16
Sun
Gna Meri, Ari Sirem, a comedy-drama in Armenian. (See below for details in English). ՏԱՐՈՆԸ, որ վաղուց այրի էր մնացել, ցանկանում է այլևս մենակ չապրե
Գնա մեռի, արի սիրեմ @ T.U. Studios
08:00 pm
Jun
21
Fri
Gna Meri, Ari Sirem, a comedy-drama in Armenian. (See below for details in English). ՏԱՐՈՆԸ, որ վաղուց այրի էր մնացել, ցանկանում է այլևս մենակ չապրե
Գնա մեռի, արի սիրեմ @ T.U. Studios
07:00 pm
Jun
23
Sun
Gna Meri, Ari Sirem, a comedy-drama in Armenian. (See below for details in English). ՏԱՐՈՆԸ, որ վաղուց այրի էր մնացել, ցանկանում է այլևս մենակ չապրե
Voice-Over Class @ Burbank Adult School
06:30 pm
Jun
27
Thu
In what could be the most enlightening 2 hours you’ve ever spent, this class will show you how you can actually begin using your speaking voice for commercials, films, videos, and more. Most people …
'Beast On The Moon' at International City Theatre in Long Beach @ Beverly O'Neill Theater
08:00 pm
Aug
21
Wed
Sep
8
Sun
Khorenatsi Medal – the highest Armenian Cultural Award presented by the Armenian President on behalf of the country, 2005 “Humane, funny, and touching…” – The Independent, London Aram Tomas
Show more
×

Add this calendar to your calendar

Note: Some filters are being applied, so the exported content is being filtered.
This option adds this calendar as an imported feed. The feed is synchronized hourly and counts as 1 additional feed against your Synced Import limit if you are importing into a Timely calendar.
This option adds a copy of this calendar to one of the above destinations, without synchronizing future updates and it doesn’t count against your Synced Import limit.

Copyright © 2004 - Present. All Rights Reserved. | ArmenCal Facebook | ArmenCal Twitter | ArmenCal Youtube |